Navigácia

 • Karanténne opatrenie v 9. A. triede !

  Z dôvodu pozitívneho samotestu žiaka 9.A. triedy nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie žiakom 9. A. triedy ( okrem prekonaných a zaočkovaných žiakov ) od 25.1.2021 do 29.1.2021 ( vrátane ). I keď žiakovi vyšiel negatívny pcr test, karanténne opatrenie naďalej zostáva v platnosti. Žiaci majú dištančné vzdelávanie, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény - tí sa vzdelávajú prezenčne. 

 • Karanténne opatrenie v 7. ročníku !

  Z dôvodu výskytu  ochorenia Covid-19 u žiačky 7. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 7. ročníka, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény (očkovaní, prekonaní). Karanténne opatrenie je nariadené v čase od 24. 1 . 2021 - 31. 1. 2021 ( vrátane ).Žiaci s karanténnym opatrením majú dištančné vzdelávanie, žiaci, ktorí majú výnimku z karantény pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 pracovných dní.

 • Karanténne opatrenie v 3. a 4. ročníku !

  Z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19 u žiačky 3. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 3. ročníka a žiakov 4. ročníka, (ktorí navštevujú 2. oddelenie ŠKD okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény - očkovaní, prekonaní). Karanténne opatrenie je nariadené v čase od 24. 1 . 2021 - 31. 1. 2021 ( vrátane ). Žiaci s karanténnym opatrením majú dištančné vzdelávanie, žiaci 4 .ročníka, ktorí majú výnimku z karantény a ktorí navštevujú 2. oddelenie ŠKD pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 pracovných dní.

 • 9.B. v karanténe !

  Z dôvodu výskytu  ochorenia Covid-19 u žiačky 9. ročníka nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline karanténne opatrenie pre žiakov 9. B. triedy, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény (očkovaní, prekonaní). Karanténne opatrenie je nariadené v čase od 21. 1 . 2021 - 30. 1. 2021 ( vrátane ).
  Žiaci s karanténnym opatrením majú dištančné vzdelávanie, žiaci, ktorí majú výnimku z karantény pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac na 5 pracovných dní.

 • Nástup do školy v pondelok 10. 1. 2022

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  chcem Vám do Nového roka popriať veľa veľa zdravia, rodičom veľa trpezlivosti a žiakom veľa síl pre úspešné zvládnutie tohto i nasledujúcich školských rokov. Verím, že ste si  poriadne oddýchli a načerpali nové sily a spolu môžme opäť zapracovať na Vašich vedomostiach.

  Vyučovanie po Vianočných prázdninách začína pondelkom 10. 1. 2022. Upozorňujeme zákonnych zástupcov žiakov, aby svojim deťom vypísali Potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžu stiahnuť na tejto stránke v Sekcii Tlačivá. Bez uvedeného potvrdenia nebude môcť žiak vstúpiť do budovy školy. Zároveň rodičom doporučujeme, aby svoje deti pred vstupom do školy otestovali domácim samotestom. Ďalšie samotestny budeme distribuovať rodičom po ich doručení Regionálnym úradom Školskej správy v Žiline. Termín Vám bude oznámený prostredníctvom triednych učiteľov.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Strava zadarmo - oznam pre deviatakov !!!

  Vážení rodičia!

  Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

  Plošné poskytovanie dotácie na stravu pre všetkých žiakov od
  1. 8. 2021 skončilo až na tieto výnimky, ktoré majú i naďalej nárok "na stravu zadarmo" :

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením, ktoré nájdete na našej stránke v sekccii Tlačivá.
  • dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zváhodnenia.

   Ak Vaše dieťa patrí do jednej z týchto troch skupín, žiadame Vás, aby ste čo najskôr
   predložili k poskytnutiu dotácie na stravu:
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (nájdete  ho na tejto stránke v sekcii Tlačivá)

   Uvedené potvrdenia je potrebné odovzdať na podateľni Obecného úradu. Bližšie informácie poskytne p. Sládková na tel. č. 041/5572120.

   

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny pre žiakov v SR začínajú dňa 20. 12. 2021 a končia 7. 1. 2021. Vyučovanie po prázdninách začína dňa 10. 1. 2021.

   

 • Od pondelka 13. 12. 2021 žiaci 2. stupňa na dištančnom vzdelávaní !

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/21911-2-A18010 zostávajú žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ na dištančnom vzdelávani s účinnosťou od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021.

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa naďalej učia prezenčne. 

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že materská škola nebude v prevádzke v čase od 23. 11. 2021 do 29. 11. 2021 (vrátane) z dôvodu rozhodnutia RÚVZ Žilina, ktoré nájdete v priloženom linku. Dôvodom na prerušenie  prevádzky MŠ je vysoký výskyt respiračných chorôb u detí MŠ.

 • ŠKD už v bežnom režime

  Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že tento od pondelka 15. 11. 2021 funguje v bežnom režime - teda ranný i poobedný ŠKD.

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia na Covid 19 v 2. triede MŠ (Včielky) zostávajú deti tejto triedy v karanténe od  8.11.2021 do 15.112021 (vrátane). Rozhodnutie RÚVZ o karanténnom opatrení si môžete prečítať kliknutím na nižšieuvedený link.

   

 • Ranný ŠKD nebude až do odvolania !

  Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí navštevujú ranný školský klub detí, že tento nebude v prevádzke počas karantény 1. a 2. ročníka z dôvodu jeho nedostatočného personálneho zabezpečenia. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

 • Karanténa opäť u nás v škole - 1. a 2. ročník

  Z dôvodu potvrdenia pozitivity na ochorenie Covid 19  zostávajú žiaci 1. a 2. ročníka (1. oddelenie ŠKD) na dištančnom vzdelávaní. RÚVZ Žilina nariadil týmto žiakom karanténne opatrenie od 5.11.2021 do 14.11.2021 (vrátane). Žiaci opäť nastupujú na prezenčné vyučovanie dňa 15.112021 (pondelok). 

  Rozhodnutie RÚVZ i s jeho opravou si môžete prečítať na uvedenom linku :

 • Riaditeľské voľno 27. 10. 2021

  Z dôvodu veľkej chorobnosti žiakov a z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na proteste Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku proti zmrazovaniu platov v školstve, udeľuje riaditeľ školy Mgr. Ivan Brezovský žiakom 1. - 9. ročníka ZŠ s MŠ p. V. Rovnianka v Dolnom Hričove riaditeľské voľno dňa 27. 10. 2021 (streda).

  Žiaci nastupujú na prezenčnú výučbu opäť v utorok 2. 11. 2021 po jesenných prázdninách.

  Mgr. Ivan Brezovský, riaditeľ školy

   

 • Po jednom dni v škole piataci opäť v karanténe !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia na Covid - 19 v 5. ročníku, zostávajú žiaci 5. ročníka od štvrtka 20.10. 2021 opäť na dištančnom vzdelávaní. Túto situáciu sme konzultovali s RÚVZ Žilina, ktorý nariaďuje opätovné karanténne opatrenie žiakom 5. ročníka od 20. 10. 2021 do 29.10. 2021.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Rozhodnutie RUVZ si ôžete prečítať tu :

 • Už aj žiaci 7. ročníka doma !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 7. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 7. ročníka v čase od 19. 10. 2021 do 28. 10. 2021 (vrátane).  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Upozorňujeme žiakov, ktorí od utorka 19. 10. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie a končí im karanténa, aby nezabudli priniesť vypísané Tlačivo o bezpríznakovosti. V opačnom prípade sa nemôžu zúčastniť prezenčnej výučby v škole.

 • Od pondelka 18. 10. 2021 na dištančnom vzdelávaní aj žiaci 4. ročníka

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v 4. ročníku našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu žiakom 4. ročníka v čase od
  18. 10. 2021 do 25. 10. 2021 (vrátane).  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu :

 • Ďaľšie triedy v karanténe - žiaci 8.A. a žiaci 6. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní !

  Vážení rodičia,

  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 aj v ďalších triedach našej školy vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline rozhodnutie, na základe ktorého nariaďuje karanténu :
   - žiakom 8. A. triedy v čase od 13. 10. 2021 do 18.10. 2021 (vrátane)  - POZOR !!! Z dôvodu uvedenia nesprávneho dátumu prítomnosti žiaka v škole je dátum karantény nesprávny. Dnes nám bol doručený úradný záznam s opraveným dátumom karantény pre žiakov  8.A. triedy, a to od 13. 10. 2021 do 22. 10. 2021(vrátane). Žiaci nastupujú do školy v pondelok 25. 10. 2021. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú sitáciu.
  -   žiakom 6. ročníka od 14. 10. 2021 do 23. 10. 2021 (vrátane).
  Žiaci majú dištančnú výučbu. 

  Upozorňujeme rodičov dotknutých žiakov na dôsledné dodržiavanie karantény.

  Celé rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať tu : 

 • Dôležité upozornenie !!!

  Vážení rodičia,

  v škole máme rozšírené ochorenie na Covid-19, preto vás žiadame, aby ste testovali svoje deti školskými samotestami minimálne 2x do týždňa a informáciu o vykonaní testu poskytli triednym učiteľom. Ak dieťaťu vyjde pozitívny test, rodič je povinný okamžite informovať triedneho učiteľa a obvodného lekára dieťaťa, ktorý mu určí ďaľší postup.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria