Navigácia

Výchovné poradenstvo

Informácie o štúdiu na strednej škole

 

Informáci o štúdiu na strednej školel môžete nájsť na stránke www.svs.edu.sk

Aké otázky by si mal deviatak položiť pred dôležitým rozhodnutím o výbere strednej školy:

 • Mám šancu dostať sa na školu?
 • Bude ma škola baviť?
 • Má škola perspektívu?
 • Mám šancu zvládnuť štúdium?
 • Ktoré sú profilové predmety?
 • Nemám s nimi problémy?
 • Bude štúdium finančne náročné?
 • Mám šance sa po škole uplatniť?
 • Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?
 • Aký mám vzťah k učeniu?
 • Som študijný typ?
 • Ako mi ide učenie?
 • Aké mám známky?
 • Robím radšej niečo praktické alebo mám radšej knihy a vedomosti?
 • Akú úroveň kvalifikácie chcem dosiahnuť?
 • Ako ma vidia učitelia a rodičia?
 • Ako dlho sa budem pripravovať na povolanie ?

Škola v mieste bydliska alebo internát?       
Výhody štúdia v mieste bydliska:

 • najväčšou výhodou sú nižšie finančné náklady na štúdium, nie sú poplatky za internát, celodennú stravu
 • máš istotu svojho rodinného zázemia
 • nemusíš sa prispôsobovať toľkým zmenám, máš stabilný okruh priateľov, známych a prostredia
 • môžeš venovať štúdiu toľko času, koľko potrebuješ a na tom mieste, ktoré ti vyhovuje
 • odbornú prax môžeš vykonávať v mieste svojho bydliska alebo v jeho okolí


Výhody štúdia mimo bydliska

 • Máš možnosť oveľa väčšieho výberu škôl a študijných odborov ako doma
 • Internát býva väčšinou blízko školy, takže nemusíš denne cestovať
 • Máš možnosť naučiť sa väčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba
 • Získaš nové skúsenosti, nové obzory, nových priateľov

Štúdium na súkromnej alebo štátnej škole

 • vzdelávanie na súkromných školách je rovnocenné vzdelávaniu získanému na štátnych školách
 • vzdelávanie na súkromných školách sa poskytuje za úhradu – rodičia platia školné
 • súkromné školy môžu poskytnúť popri kvalitnom vzdelávaní aj alternatívny obsah výchovy a vzdelávania, nové metódy a formy
 • súkromné školy môžu pohotovejšie reagovať na potreby študentov, ako aj potreby pracovného trhu
 • ak je súkromná škola bližšie bydliska žiaka, môžu poplatky za cestovné, internát a stravu vo vzdialenejšej štátnej škole prevýšiť poplatok v súkromnej škole


Dni otvorených dverí
Najviac informácií o škole zistíš, keď ju navštíviš počas

Dňa otvorených dverí.

Môžeš sa dozvedieť:

 • Aké má škola priestory a vybavenie
 • Ktoré sú profilové predmety
 • Aké jazyky sa učia na škole
 • Aké záujmové aktivity podporuje
 • Do akých projektov je zapojená
 • Aké možnosti štúdia poskytuje
 • Z čoho sa robia prijímacie skúšky
 • Akí úspešní sú jej absolventi

 

Tri typy škôl:

 • Gymnáziá
  Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Všeobecné vzdelávanie a výchova sú tiež súčasťou vzdelávania a výchovy na stredných odborných školách a konzervatóriách.
 • Stredné odborné školy
  Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňujú v stredných odborných školách. Žiaci sa tu pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole.
 • Konzervatóriá
  Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
  Školská 248
  013 41 Dolný Hričov
 • Základná škola : 0904210332, 0415572133
  Materská škola : 0415572132
  Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria