Navigácia

Výchovné poradenstvo

Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

Zákonný zástupca žiaka si môže podať  prihlášku na 2 školy s overením špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentovky) a na 2 školy, kde nie sú talentovky. Prihlášku si zákonný zástupca podáva cez Edupage.

Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto:

a. Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Prvý termín

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.

Druhý termín

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.

• Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.). Určuje sa termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

b. Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

Prvá fáza – termín overenia športového nadania sa určuje na 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov.

Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl 2023 a 3. máj 2023 (1. termín) alebo 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023 (2. termín). 

Zoznam učebných odborov a študijných odborov,
v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť študovať príslušný odbor vzdelávania
pre školský rok 2023/2024

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky učebné odbory a študijné odbory, v ktorých
sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2023/2024 takto:

- 2176 H mechanik banských prevádzok / mechanička banských prevádzok
- 2275 H hutník / hutníčka
- 2285 H zlievač / zlievačka
- 2262 K hutník operátor / hutníčka operátorka
- 2487 01 H autoopravár mechanik / autoopravárka - mechanička
- 2487 02 H autoopravár elektrikár / autoopravárka - elektrikárka
- 2487 03 H autoopravár karosár / autoopravárka - karosárka
- 2495 K autotronik / autotronička
- 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
- 2464 H strojný mechanik / strojná mechanička
- 2433 H obrábač kovov / obrábačka kovov
- 2738 H operátor sklárskej výroby / operátorka sklárskej výroby
- 3661 H murár / murárka
- 3663 H tesár / tesárka
- 3672 H kamenár / kamenárka
- 3684 H strechár /strechárka
- 3762 H železničiar / železničiarka
- 3766 H lodník / lodníčka
- 3776 K mechanik lietadiel / mechanička lietadiel
- 4575 H mechanizátor lesnej výroby/ mechanizátorka lesnej výroby
- 5371 H sanitár / sanitárka
- Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
- 8226 Q hudobno-dramatické umenie
- 8227 Q tanec
- 8228 Q spev
- 9245 M ochrana osôb a majetku
Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria